Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Wendy Govers- van Thiel

 

Artikel 1       Definities

 

 1. Wendy Govers – van Thiel (handelsnaam van Cats Only), gevestigd te Gemert, KvK-nummer 83545654, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opleider.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als cursist.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Opleider zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens cursist content of andere diensten ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2       Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Opleider waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Opleider in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien Opleider afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

 

Artikel 3       Klachten

 

 1. Cursist is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Opleider. Zij streeft ernaar binnen 5 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 4       Aansprakelijkheid schade

 

 1. Opleider is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Cursist blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 3. In het geval dat Opleider een schadevergoeding verschuldigd is aan cursist voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Opleider in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 4. Cursist vrijwaart Opleider tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 5       Intellectueel eigendom

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opleider alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
 2. Opleider verleent de cursist een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een cursus of opleiding te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
 3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Opleider worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Cursist mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Opleider.
 4. Het is cursist tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus of opleiding, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
 5. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Opleider is in een dusdanig geval gerechtigd cursist te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.
 7. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Opleider. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursist om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 8. Na afloop van de looptijd wordt de toegang tot de community ontzegd en is het niet meer mogelijk een live-dag of examen in te plannen.
 9. Met het aangaan van de overeenkomst geeft cursist Opleider toestemming beeldmateriaal gemaakt tijdens workshops en live-dagen te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

 

Artikel 6       Informatieverstrekking

 

 1. Cursist stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Opleider.
 2. Cursist staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Cursist vrijwaart Opleider voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt cursist niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van cursist.

 

Artikel 7       Communicatie

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cursist wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Opleider behoudt zich het recht voor cursisten die door hun gedrag het verloop van een cursus of opleiding belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 8       Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

 

Artikel 9       Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opleider is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opleider en betrokken derden 12 maanden.

 

Deelname (online) cursus

Artikel 10      Aanbod

1. Opleider kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de cursist redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de cursist.

 

Artikel 11      Tarieven en betalingen        

 

 1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Met de aankoop van een cursus ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 3. Cursist verkrijgt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opleider heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Opleider gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.
 6. Indien de cursist in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. De betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

 

Artikel 12      Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Opleider voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat cursist met aankoop beoogde.
 2. Doordat enkele diensten van Opleider online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. Opleider behoudt te allen tijde het recht om een cursist te weigeren.
 4. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus kunnen van tijd tot tijd wisselen. Opleider is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 

Artikel 13      Wijziging en annulering

 

 1. Cursist ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor cursist niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 2. Opleider is gerechtigd, indien omstandigheden dit vergen, live-dagen om te zetten in online trainingsdagen. Er ontstaat hierdoor geen recht op restitutie voor de cursist.
 3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Opleider de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opleider maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan cursist en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

  Workshops

  Artikel 14 Workshops

  Opleider behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door Opleider wordt gewijzigd, heeft cursist het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 4. Wanneer cursist onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan Opleider worden doorgegeven.
 5. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Opleider behoudt zich het recht voor cursisten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

  Opleiding

  Artikel 15 Wijziging en annulering

  In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Opleider de mogelijkheid een opleiding, of onderdeel van de te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opleider maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan cursist en de content zal op een later moment alsnog beschikbaar worden gesteld.
  2. Indien cursist de opleiding wil annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: in geval van een particuliere aankoop heeft de cursist een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen om de overeenkomst te herroepen. Bij annulering na deze 14 dagen is de cursist bij annulering gehouden de tot dan toe geleverde werkzaamheden, gemaakte uren en kosten te vergoeden.
  3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke aankopen. In dit geval gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering tot een kalendermaand voor de startdatum van de opleiding worden enkel administratiekosten in rekening gebracht; bij annulering binnen een kalendermaand voor aanvang is cursist gehouden 50% van het totale bedrag te voldoen. Indien cursist al is gestart met de opleiding blijft de volledige betalingsverplichting in stand.
  4. Een losse sessie kan tot 5 werkdagen voorafgaand aan de geplande sessie kosteloos worden verzet. Bij annulering binnen 5 werkdagen of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

 

Artikel 16      Uitvoering

 

 1. Opleider voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cursist beoogde. Cursist erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de cursist en overige factoren.
 2. Cursist blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een opleiding. In geval cursist deze handelingen uitvoert, doet zij dit vanuit eigen titel.
 3. Doordat onderdelen van de opleiding online worden geleverd en gebruik wordt gemaakt van software van een derde partij, kan Opleider niet garanderen dat de content op ieder moment bereikbaar is op iedere locatie.
 4. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 17      Betaling

 

 1. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting. Het is, tenzij anders overeengekomen, mogelijk in termijnen te betalen, echter dient een eerste termijn voldaan te zijn voorafgaand aan de start van de opleiding. Opleider kan de toegang tot de opleiding opschorten tot een volgende betaling is voldaan.
 2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opleider kan de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aanpassen. Tarieven zullen gedurende de looptijd van een opleiding niet worden verhoogd.
 3. Betalingen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de opleiding eerder aanvangt.
 4. Indien cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cursist in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien cursist in gebreke of in verzuim is in de nakoming van diens verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cursist.

 

Menu